Horaires et Accès

  FIAT BISCHHEIM

12 rue Emile Mathis 67800 Bischheim


  FIAT NEUDORF

134, avenue de Colmar 67100 Strasbourg


FIAT BISCHHEIM

Ventes VN
03 90 20 11 11
Lundi au Vendredi
 
08h00 à 19h00
Samedi
 
09h00 à 18h00
Dimanche
 
Fermé
Ventes VO
03 74 11 21 27
Lundi au Vendredi
 
08h00 à 19h00
Samedi
 
09h00 à 18h00
Dimanche
 
Fermé
Pièces détachées
03 90 20 11 11
Lundi
 
08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi au Vendredi
 
07h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Samedi
 
08h00 à 12h00
Dimanche
 
Fermé
Après Vente
03 90 20 11 11
Lundi
 
08h00 à 18h00
Mardi au Vendredi
 
07h30 à 18h00
Samedi
 
08h00 à 12h00
Dimanche
 
Fermé
Carrosserie
03 90 20 11 11
Lundi au Vendredi
 
07h45 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Samedi au Dimanche
 
Fermé
Financement
03 90 20 11 11
Lundi au Vendredi
 
08h00 à 19h00
Samedi
 
09h00 à 18h00
Dimanche
 
Fermé
Ventes Sociétés Flottes
03 90 20 11 11
Lundi au Vendredi
 
08h00 à 19h00
Samedi
 
09h00 à 18h00
Dimanche
 
Fermé
Accessoires
03 90 20 11 11
Lundi
 
08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi au Vendredi
 
07h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Samedi
 
08h00 à 12h00
Dimanche
 
Fermé
Service Rapide
03 90 20 11 11
Lundi
 
08h00 à 18h00
Mardi au Vendredi
 
07h30 à 18h00
Samedi
 
08h00 à 12h00
Dimanche
 
Fermé
Recrutement
03 90 20 11 11
Lundi au Samedi
 
08h00 à 19h00
Dimanche
 
Fermé
Location courte durée
03 90 20 11 11
Lundi au Vendredi
 
08h00 à 19h00
Samedi
 
09h00 à 18h00
Dimanche
 
Fermé

FIAT NEUDORF

Ventes VN
03 90 20 11 11
Lundi au Samedi
 
08h00 à 19h00
Dimanche
 
Fermé
Ventes VO
03 74 11 21 27
Lundi au Vendredi
 
08h00 à 19h00
Samedi
 
09h00 à 18h00
Dimanche
 
Fermé
Pièces détachées
03 90 20 11 11
Lundi
 
08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi au Vendredi
 
07h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Samedi
 
08h00 à 12h00
Dimanche
 
Fermé
Après Vente
03 90 20 11 11
Lundi
 
08h00 à 18h00
Mardi au Vendredi
 
07h30 à 18h00
Samedi
 
08h00 à 12h00
Dimanche
 
Fermé
Carrosserie
03 90 20 11 11
Lundi au Vendredi
 
07h45 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Samedi au Dimanche
 
Fermé
Financement
03 90 20 11 11
Lundi au Vendredi
 
08h00 à 19h00
Samedi
 
09h00 à 18h00
Dimanche
 
Fermé
Ventes Sociétés Flottes
03 90 20 11 11
Lundi au Vendredi
 
08h00 à 19h00
Samedi
 
09h00 à 18h00
Dimanche
 
Fermé
Accessoires
03 90 20 11 11
Lundi
 
08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi au Vendredi
 
07h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Samedi
 
08h00 à 12h00
Dimanche
 
Fermé
Service Rapide
03 90 20 11 11
Lundi
 
08h00 à 18h00
Mardi au Vendredi
 
07h30 à 18h00
Samedi
 
08h00 à 12h00
Dimanche
 
Fermé
Recrutement
03 90 20 11 11
Lundi au Samedi
 
08h00 à 19h00
Dimanche
 
Fermé
Location courte durée
03 90 20 11 11
Lundi au Vendredi
 
08h00 à 19h00
Samedi
 
09h00 à 18h00
Dimanche
 
Fermé